Rob Cavestany มือกีตาร์วง Death Angel และ Jackson ร่วมมือกันสร้างโมเดลซิกเนเจอร์ที่มีรูปร่างเป็นเอกลักษณ์

Rob Cavestany ของ Jackson และ Demise Angel ทำงานร่วมกันในรุ่น Signature Professional Sequence ที่มีรูปทรงออฟเซ็ตที่ไม่เหมือนใคร

สมาชิกดั้งเดิมของ Bay Space thrash Heroes มีรุ่นพิเศษเป็นเวลาหลายปีหลังจากที่นักกีตาร์พบรูปทรงนี้ในยุค 80 และนำไปที่ร้าน Jackson Customized Store

#Rob #Cavestany #มอกตารวง #Demise #Angel #และ #Jackson #รวมมอกนสรางโมเดลซกเนเจอรทมรปรางเปนเอกลกษณ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *