Heather du Plessis-Allan: การแยกคณะรัฐมนตรีเผยให้เห็นว่าอำนาจอยู่ที่ใด

Nationwide เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี Jacinda Ardern ปลด Nanaia Mahuta ภาพถ่าย / แอนดรูว์ วอร์เนอร์

ความคิด:

มหากาพย์การรวมสามน้ำทำให้เรา – เป็นครั้งแรก – ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี และเราเห็นความแตกแยก

สมาชิกระดับสูงของคณะรัฐมนตรีไม่เห็นด้วยกับการรวมบัญชีอย่างเปิดเผย

นันยา มะหุตะ

#Heather #PlessisAllan #การแยกคณะรฐมนตรเผยใหเหนวาอำนาจอยทใด

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *